Veštačka inteligencija i razvoj finansija: prilike, izazovi i etička razmatranja

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Marko Ranković
Elena Gurgu
Oliva Martins
Milan Vukasović

Apstrakt

Brz razvoj i široko rasprostranjena integracija veštačke inteligencije (Artificial Intelligence – AI) u brojnim oblastima izazvali su velike promene u konvencionalnim paradigmama. Jedan od najboljih primera takve transformacije jeste sektor finansija. Rad se bavi neposrednim implikacijama, budućim prilikama i izazovima, kao i izgledima AI-ja u oblasti finansija, kroz iscrpan pregled akademskih radova, industrijskih istraživanja i studija slučaja iz stvarnog života. Naše istraživanje pokazuje da je uticaj veštačke inteligencije na oblasti poput upravljanja rizikom, trgovine, podrške korisnicima, otkrivanja prevara i personalizacije finansijskih usluga značajan, budući da povećava efikasnost, sigurnost i zadovoljstvo korisnika. Međutim, rad se takođe bavi kritičnim preprekama koje se vezuju za primenu AI-ja, kao na primer etičkim dilemama vezanim za privatnost podataka i pristrasnost, misterijom crne kutije veštačke inteligencije, ali i potencijalnim gubitkom radnih mesta usled automatizacije. Zaključak je da je, iako veštačka inteligencija poseduje potencijal da donese značajne promene u oblasti finansijske industrije, neophodno prevazići pomenute izazove kad je reč o etičkim dilemama, poverenju i regulativi kako bi se maksimizirale njene prednosti. Buduća istraživanja bi trebalo da se fokusiraju na stvaranje etički utemeljenih, transparentnih i stabilnih AI alata koji su usklađeni sa regulativom finansijske industrije i mogu u njoj da se razvijaju

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##