U skladu sa Naučnom politikom časopisa i prema Uputstvu za autore, svi članci za časopis EdTech Journal moraju biti pripremljeni u skladu sa Šablonom i instrukcijama sadržanim u njemu.

[preuzmite_šablon]