Značaj softverske podrške pri donošenju poslovnih odluka u kriznim situacijama

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Jovana Knežević
Ljiljana Stanojević

Apstrakt

Covid-19 pandemija izazvana koronavirusom SARS-Cov-2 odrazila se na sve sfere poslovanja, kao nijedna kriza do sada, zahtevajući od poslovnih sistema da prilagode svoje poslovne procese novim uslovima poslovanja. Brz razvoj na polju informacionih tehnologija omogućio je razvoj inteligentnih rešenja koji predstavljaju snažan oslonac procesu praćenja događaja u realnom vremenu i donošenja odluka na bazi tačnih i pravovremenih informacija. Značaj brzog prikupljanja podataka i njihova obrada u realnom vremenu postaju sve značajniji u savremenom načinu poslovanja, kao faktor koji doprinosi blagovremenoj reakciji na promene u poslovnom okruženju. U kriznim situacijama, poput pandemije Covid-19, primena softverskih alata za podršku odlučivanju koji se oslanjaju na savremena inteligentna tehnološka rešenja predstavljaju imperativ. Cilj ovog rada je da prikaže značaj i ulogu softverske podrške u procesu donošenja poslovnih odluka u različitim kriznim situacijama, sa osvrtom i na Covid-19 pandemiju. Rad je strukturiran na sledeći način: u prvom poglavlju razmatran je značaj donošenja poslovnih odluka, značaj informatičke podrške pri donošenju odluka i karakteristike funkcionisanja sistema za podršku odlučivanju. U nastavku rada prikazani su analiza vanrednih situacija i primeri informacionih sistema u različitim vanrednim situacijama.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##