Razvoj analitičke baze podataka za potrebe analize uticaja pandemije koronavirusa na tržište rada u Srbiji

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Stevan Mitrić
Ljiljana Stanojević

Apstrakt

Pandemija izazvana virusom COVID-19 negativno se odrazila na stopu ekonomskog rasta i ugrozila mnoga radna mesta. Da bi se sagledao uticaj pandemije koronavirusa na tržište rada u Srbiji, u ovom radu prikazan je postupak razvoja analitičke baze podataka. U fazi analize korišćeni su javno dostupni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Rad je strukturiran u tri poglavlja. Nakon uvoda, u prvom poglavlju prikazan je uticaj pandemije koronavirusa na privredu u svetu i Srbiji. U okviru drugog poglavlja date su teorijske postavke koje se odnose na sisteme za podršku odlučivanju i poslovnu inteligenciju. U okviru trećeg poglavlja prikazan je razvoj analitičke baze podataka za potrebe analize uticaja pandemije koronavirusa na tržište rada u Srbiji. U okviru ovog poglavlja opisan je proces prikupljanja podataka i njihove transformacije, kao i učitavanja podataka u analitičku bazu podataka. Takođe, prikazane su i analize podataka koje govore o uticaju pandemije koronavirusa na tržište rada u Srbiji. Za potrebe razvoja i implementacije analitičkog modela podataka korišćen je softverski alat Microsoft Excel i Microsoft Power BI. Priprema podataka za učitavanje u analitičku bazu izvršena je u Microsoft Excelu, dok je za analitički deo korišćen Microsoft Power BI.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##